Гаранция

Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоките. Фактурата и гаранционната карта трябва да се запазят от купувача до изтичане на гаранционния срок и да се представят при необходимост от извършване на гаранционен ремонт.
Фирмата се задължава да отстрани безплатно повреди, възникнали по време на гаранционния срок. Дефектирането на компонент не е основание за гаранционна замяна. Замяна се извършва след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта (изключително по преценка на “Видеомакс АВС” ООД). Транспортните разходи до сервиза ни и обратно са за сметка на клиента. За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, описание на дефекта и условията на експлоатация.
Гаранцията не се уважава в следните случаи на: Повреди, причинени в резултат на неправилна инсталация, неспазване на техническите изисквания или неправилно включване в електрическата мрежа. Повреди, предизвикани от неспазване на правилата за транспорт, съхранение и/или експлоатация (в това число токов удар, гръм или други природни бедствия, вибрации, пренапрежение или неизправности по електрозахранването и други, които не биха се появили при нормална работа на устройството). Когато повредата е настъпила в резултат на модификация или пренастройка, с цел продуктът да се използва за цели, различни от тези, за които е бил произведен или предназначен. Когато повредата е от неправилно инсталиран софтуер или е използван аксесоар, който не е към оригиналната окомплектовка на устройството. Гаранцията отпада при нарушен външен вид и гаранционни лепенки, липса или частична повреда на етикета със серийния номер, при поправки или изменения в гаранционната карта, при следи върху уреда от механични или токови удари, и/или при опит да бъде ремонтиран от неупълномощено лице. Фирмата не е отговорна за щети, причинени от трети лица като: Телеком оператори, ЧЕЗ, ЕОН и др. Отстраняването на повредите в тези случаи се заплаща от клиента. Гаранцията покрива само дефекти на устройството за което се отнася и изключва всякакви повреди и щети, които могат да възникнат при неговата експлоатация или повреда.
Гаранционният срок е 12 месеца. След изтичане срока на гаранцията, фирмата предлага сервиз и/или следгаранционна абонаментна поддръжка на базата на двустранен договор. След подписването на гаранционната карта, рекламация за неокомплектована стока не се уважава. Отсервизирано устройство, за което клиента е уведомен и не е потърсено в срок от три месеца от датата на уведомяване, се счита за собственост на “Видеомакс АВС” ООД.
С приемането на гаранционната карта клиентът декларира, че е получил стоката, отговаряща на описанието и приема условията на гаранционното обслужване. Стоките са предадени на купувача, съгласно техническите условия на производителя, на горепосочената дата, в пълна комплектация и изправност. Гаранционната карта е и приемо-предавателен протокол.
Експлоатацията на устройства, използващи радио-честотен спектър, подлежи на регулация от държавните органи. Продавачът не носи отговорност за нарушения на действащите в България нормативи, касаещи използването на радио-честотен спектър.